Monitoring médií

Monitorovanie médií a ostatných verejných informačných zdrojov je prirodzenou potrebou spoločností a inštitúcií. Tieto znalosti umožňujú optimalizovať rozhodovanie vo firme a poskytovať také informácie o spoločnosti, ktoré žiaducim spôsobom ovplyvnia rozhodovanie iných - odberateľov, obchodných partnerov, štátnych orgánov i verejnosti.

Štandardným spôsobom dodávky je databáza vytriedených a kategorizovaných správ dostupná cez www rozhranie a doručenie monitoringu do e-mailovej schránky klienta. Klient je v priamom kontakte s prideleným pracovníkom, ktorý dohliada na to, aby monitoring počas celého obdobia kontraktu optimálne pokrýval informačné potreby zákazníka.

Dodávateľom monitoringu SITA je spoločnosť sixmedia s.r.o.

Formát monitoringu od SITA:

  1. - výstup v elektronickej podobe
  2. - dodávaný e-mailom, vo forme tematickej databázy, resp. možnosť implementovať do intranetu klienta
  3. - monitoring je rozdelený do sekcií podľa zadania klienta
  4. - správy sú v jednotlivých sekciách zoradené podľa dôležitosti
  5. - forma anotácií alebo plných textov článkov, alebo ich kombinácie
  6. - čas dodania podľa dohody
  7. - preklad podľa požiadaviek klienta do iných jazykov

 

Monitorované zdroje:

Prosím zadajte Vaše požiadavky na monitoring. Na základe vyplneného formulára Vám navrhneme optimálnu podobu monitoringu a vypracujeme cenový návrh.

Kontaktné údaje:

(bez ich vyplnenia nie je možné objednávku vybaviť)

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: 
Pracovná pozícia: 
Firma/inštitúcia: 
Telefón:      E-mail:    

 

Zadanie:

Témy monitoringu:
témy a kľúčové slová ktoré sa majú monitorovať: 
 
Štandardné zdroje:
celoštátne denníky
celoštátne týždenníky a mesačníky
regionálne denníky a týždenníky
rozhlasy - spravodajské a publicistické relácie 
televízie - spravodajské a publicistické relácie
tlačové agentúry
 
Osobitné zadanie zdrojov:
domáce periodiká a relácie: 
zahraničné médiá: 
internetové stránky: 
iné mimomediálne zdroje: 
 
Spôsob spracovania monitoringu:
plné texty správ:
anotácie:
hodnotenie mediálnej publicity:
kvantitatívna analýza:
kvalitatívna analýza:
jazykové verzie (iné ako slovenčina): 
 
Spôsob dodávky monitoringu:
zasielanie e-mailom
internet a intranet
 
Frekvencia dodávania monitoringu:
denne
týždenne
jednorazový monitoring
 
 
Iné, tu neuvedené služby:
popis služby o ktorú máte zájem: 
poznámka: 
 


 

Ak máte otázky, obráťte sa na Oddelenie obchodu a marketingu SITA, tel. +421 2 5249 6106.